Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Revisorer (1 st)

Regionfullmäktige utser revisorer, en från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som opartiskt ska granska den regionala verksamhetens måluppfyllelse, ekonomi och interna kontroll.