Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Fullmäktigeberedningar (2 st)

Regionfullmäktige inrättar fullmäktigeberedningar som ska föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om deras behov till regionfullmäktige. Beredningsarbetet ökar även medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.