Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Råd och oppositionsråd

Den som inom regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen regionråd eller oppositionsråd. Benämningarna är beslutade av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige

Region Norrbottens högsta beslutande församling och den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet. Regionfullmäktige har 71 ledamöter och 71 ersättare som, i enlighet med mandatfördelningen, representerar de olika partier som blivit invalda.

Revisorer

Regionfullmäktige utser revisorer, en från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som opartiskt ska granska den regionala verksamhetens måluppfyllelse, ekonomi och interna kontroll.

Fullmäktigeberedningar

Regionfullmäktige inrättar fullmäktigeberedningar som ska föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om deras behov till regionfullmäktige. Beredningsarbetet ökar även medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.

Styrelsen och övriga nämnder

Regionfullmäktige tillsätter regionstyrelsen samt de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

Utskott och nämndberedningar

Regionfullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om regionfullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.

Kommunalförbund

Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal/regional verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna.

Samordningsförbund

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildande av samordningsförbund.

Stiftelser och fonder

En stiftelse eller en fond förvaltar en ekonomisk förmögenhet som har avsatts med syfte att stödja ett särskilt ändamål tex utbildning, forskning eller regional utveckling.

Ideella föreningar

En ideell förening ska vara öppen och uppbyggd i enlighet med demokratiska principer, med stadgar och styrelse. Den har ideell målsättning och främjar sina medlemmars ekonomiska intressen oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.

Övriga samarbetsorgan

Region Norrbotten är engagerad i många organisationer som bidrar till och är viktiga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet. Här hittar du delegationer, intresseföreningar, nätverk, partnerskap och råd.

Internationella uppdrag

Region Norrbotten arbetar för att stärka Norrbottens position och upparbetade kommunikationskanaler på EU-nivå och internationellt genom att samverka med regioner i andra länder och ha politisk representation i internationella organisationer.

Bolag

Region Norrbotten bedriver viss verksamhet i aktiebolagsform. Bolagen utför uppdrag i ägarnas ställe, till gagn för regionens medborgare. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret.

Domstolar

Förvaltningsdomstolarna - förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen samt Migrationsdomstolarna.

Partier