Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Länspensionsrådet 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Länspensionärsrådet ska fungera som organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och regionen. Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer. Rådet kan ta initiativ till att nya pensionärsfrågor behandlas i regionstyrelsen. En viktig uppgift för rådet är att utgöra remissorgan i olika frågor av intresse för pensionärerna samt fungera som forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Länkar:
Protokoll
Reglemente
Länspensionärsrådet