Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Länspensionsrådet 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Länspensionärsrådet ska fungera som organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och regionen. Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer. Rådet kan ta initiativ till att nya pensionärsfrågor behandlas i regionstyrelsen. En viktig uppgift för rådet är att utgöra remissorgan i olika frågor av intresse för pensionärerna samt fungera som forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Länkar:
Länspensionärsrådet
Reglemente
Protokoll